Dades personals accio ecologista - agró

 

Valencià--- Castellano

Valencià

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Acció Ecologista - Agró ha de tractar algunes dades de caràcter personal per a l’exercici de la nostra activitat.  Hem de gestionar l’enviament d’informació als socis i simpatitzats, gestionar les quotes, fer pagaments de factures a proveïdors i als empleats.

Tractem respectuosament i amb responsabilitat les teues dades, i tan sols les gastem per a les actuacions estrictament necessàries. També les defensem amb totes les garanties de seguretat.

El Reglament Europeu de Protecció de Dades està present a la nostra activitat.

Ací teniu la principal informació i drets si tenim les teues dades:


Responsable.   Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

Acció Ecologista - Agró.    G46606844
Adreça:  Carrer Portal de Valldigna, 15. Baix.  (46003) València.
Telèfon: 96.391.78.64.
Correu Electrònic:  lhorta@accioecologista-agro.org.

A través d'estes dades pots posar-te en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o exercir els teus drets.

Finalitat.  Per a què tractem les teues dades de caràcter personal?

En Acció Ecologista - Agró, recopilem les teues dades per a fer-te arribar informació de la nostra associació i de les nostres activitats, perquè pugues conéixer què fem i participar amb nosaltres.  

Si eres soci, també necessitem les teues dades perquè el banc ens autoritze a recopilar el teu suport econòmic.  (Mil gràcies de nou)

Les teues dades les conservarem mentrestant tingues relació jurídica amb nosaltres, no sol·licites que et donem de baixa, o deixem de tractar amb tu en 5 anys.

No utilitzem "cookies" a la nostra web.

Legitimació. Perquè tenim les teues dades?

Tenim les teues dades, en tant ens has donat el teu consentiment per a tindre-les i tractar-les. Especialment si eres soci o simpatitzant.

Quines dades tractem?:

Si ets soci, tenim les teues dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, direcció postal, correu electrònic, telèfon. A més les teues dades bancàries i incidències al pagament de les quotes.

Si ets simpatitzant, pot ser que ens hages deixat les teues dades d'identificació i contacte: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i postal. El més segur, tan sols una d'aquestes dades, el correu electrònic per a fer-te arribar el nostre butlletí.

No arrepleguem informació de menors d'edat, sense el consentiment dels seus pares o representants legals. Vosté, garantirà que és major d'edat. Si vosté pensa que potser tenim dades de menors, per favor, contacte'ns per a fer els canvis escaients.

 Destinataris:  Hem de cedir les dades personals a tercers?   

Mai no cedim les dades dels socis. No les lloguem, i no les prestem, excepte a les administracions públiques quan la lleis ens ho exigeix.

No es faran cessions a l'estranger.


Drets.  Quins drets tens quan ens has cedit les teues dades?


Tens dret a conéixer si tenim dades personals teues o no.   Si tenim dades personals teues, pots accedir per a consultar-les, pots sol·licitar la seua rectificació en cas de no ser exactes i pots sol·licitar la supressió de les teues dades, quan, entre altres raons, ja no siguen necessàries per als fins que van ser arreplegades.   

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i tan sols conservarem les seues dades per a la defensa de reclamacions.

En certes circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats pugueu oposar-se al tractament de les vostres dades. En eixe cas, deixarem de tractar-les, excepte si hi existeixen motius legítims que no puguen deixar-se a banda, o per a la defensa de possibles reclamacions.

També pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, com una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.agpd.es

Quines mesures apliquem per a defendre les teues dades?

Adoptem les mesures escaients per a protegir les teues dades contra l'ús incorrecte, destrucció, pèrdua, modificació accidental o il·lícita, divulgació o accés no autoritzat.

Els ordinadors, aplicacions informàtiques i instal·lacions estan protegides amb contrasenyes, permisos i mesures de seguretat perquè tan sols les persones necessàries puguen tindre accés a aquestes dades.

Si penses que hi existix algun problema de seguretat, per favor, ens ho indiques tan prompte siga possible.

Actualitzat a maig 2018

 

 

. Castellano.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 En Acció Ecologista - Agró tratamos algunos datos de carácter personal para ejercer nuestra actividad. Gestionamos el envío de información a socios y simpatizantes, gestionamos las cuotas, y hacemos los pagos de facturas a proveedores y trabajadores.

Tratamos respetuosamente y con responsabilidad tus datos, y sólo las utilizamos para las actuaciones estrictamente necesarias. También las defendemos con todas las garantías de seguridad.

El Reglamenteo Europeo de Protección de Datos está presente en nuestra actividad.

Aquí tenéis la principal información y derechos si tenemos tus datos:


Responsable.   ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?


Acció Ecologista - Agró.    G46606844
Dirección:  Calle Portal de Valldigna, 15. Bajo.  (46003) Valencia.
Telefono: 96.391.78.64.
Correo Electrónico:  lhorta@accioecologista-agro.org.

Con estos datos, puedes ponerte en contacto con nosotros, para resolver cualquier duda o para ejercer tus derechos.

Finalidad.  ¿Por qué tractamos tus datos de carácter personal?

En Acció Ecologista - Agró, recopilamos tus datos para hacerte llegar información de nuestra asociación y de nuestas actividades, y así que puedas conocer que hacemos y participar con nosotros.

Si eres socio, también necesitamos tus datos para que el banco nos autorice a recoger tu ayuda económica (mil gracias nuevamente)

Tus datos los conservamos mientras tengas relación jurídica con nosotros, no solicites que te demos de baja o dejemos de tratar contigo, durante un plazo de cinco años.

No utilizamos "cookies" en la web.

Legitimación. ¿Por qué tenemos tus datos?

Tenemos tus datos, en tanto nos los has proporcionado y dado tu consentimiento para tenerlos y tratarlos. Especialmente si eres socio o simpatizante.

¿Qué datos tratamos?

Si eres socio, tenemos tus datos identificativo y de contacto: nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico, teléfono. Además tus datos bancarios e incidencias en el pago de las cuotas.

Si eres simpatizante, probablemente nos hayas dejado tus datos de identificación y contacto: nombre y apellidos, teléfono, dirección electrónica y postal. Seguramente, tan sólo uno de estos datos: el correo electrónico, para hacerte llegar nuestro boletín electrónico.

No recogemos información de menores de edad, sin el consentimiento de sus padres o representantes legales. A tí te corresponde garantizar que eres mayor de edad. Si consideras que podemos tener datos de menores, por favor, contacta con nosotros para hacer los canvios necesarios.

Destinatarios:   ¿Cedemos tus datos personales a terceros?  


Nunca cedemos los datos de socios o simpatizantes. No los prestamos, ni vendemos, excepto a las Administraciones Públicas cuando la ley nos lo exige. Por ejemplo para gestionar que tu cuota no sea un gasto en tu declaración de la renta.


No se realizarán cesiones al extranjero.


Derechos.  ¿Qué derechos tienes cuando nos has cedido tus datos?

Tienes derecho a conocer si tenemos datos personales tuyos o no. Si tenemos datos personales, puedes acceder para consultarlos, puedes solicitar la rectificación de los que no sean exactos y puedes solicitar la supresión de tus datos, cuando, entre otras razones, ya no sean necesarios para los fines por el que los recogimos.

En determinadas circunstancias los interesados podran solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, y tan solo conservaremos tus datos para la defensa de reclamaciones.  

En ciertas circunstancias y por motivos relacionados con una situación particular, los interesados podéis oponeros al tratamiento de vuestros datos. En ese caso, dejaremos de tratarlos, excepto si existieran motivos legíticmos que no puedan obviarse, o por la defensa de posibles reclamaciones.

También puedes presentar una reclamación ante una autoridad control, como una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  http://www.agpd.es

¿Qué medidas aplicamos para defender tus datos?

Adoptamos las medidas necesarias para proteger tus datos contra el uso incorrecto, destrucción, pérdida, modificación accidental o ilícita, divulgación o acceso no autorizado.

Los ordenadores, aplicaciones informáticas e instalaciones estan protegidas con contraseñas, permisos y medidas de seguridad para que tan solo las personas necesarias puedan tener acceso a ellas.

Si piensas que existe algún problema de seguridad, por favor, indicanoslo tan pronto sea posible.

Actualizado a mayo de 2018