Arrel de la web > Notícies > La Generalitat elimina la figura de director-conservador dels espais (...)

Comunicat de premsa

La Generalitat elimina la figura de director-conservador dels espais naturals protegits

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció

divendres 13 de gener de 2012, per  AE-Agró

La Conselleria competent en matèria de medi ambient promou un canvi legislatiu per garantir-se el nomenament "a dit" dels responsables de la dinamització dels parcs, paratges i reserves naturals, i de passada, buidar de contingut les seues funcions.

El passat 28 de desembre, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la GeneralitatVentana nueva, més coneguda com a Llei d’acompanyament dels pressupostos. Doncs bé, entre moltes altres mesures, en el capítol XII d’aquesta Llei s’amaga una modificació de la Llei d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana (Llei 11/1994, de 27 de desembre), concretament de diversos articles (48, 49 i 51) que feien referència a la figura del director-conservador dels parcs naturals, paratges naturals i reserves naturals.

Així, en la nova redacció de l’article 48.2 de la Llei d’espais naturals es fa desaparéixer la figura dels directors-conservadors, que són substituïts per "responsables de la dinamització" i que seran designats com a personal eventual de la Conselleria. Pel que fa a les seues funcions, aquestes també canvien radicalment amb la nova redacció de l’article 49 de la Llei.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció fa una valoració molt crítica, tant de la forma com, sobretot, del fons d’aquest canvi legislatiu de gran trascendència.

Pel que fa a la forma, el grup ecologista recorda que el passat 19 de desembre es va reunir el Consell de Protecció del Parc Natural de la Font Roja, presidit pel nou Director General de Medi Natural, Alfredo González, i amb l’actuació com a secretari de l’ara responsable de la dinamització del Parc Natural, Ignacio Palmer. Cap dels dos va ser capaç ni va tindre la deferència cap als assistents d’anunciar aquests imminents canvis legislatius que eliminen la figura i les funcions dels directors-conservadors dels espais naturals protegits, en el nostre cas, dels parcs naturals de la Font Roja i de Mariola.

Quant al contingut, La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la figura del responsable de la gestió dels espais naturals protegits ha quedat absolutament diluïda i sense cap marge de decisió personal. Si fins ara la independència de criteri de la majoria dels directors-conservadors dels parcs naturals ja deixava molt a desitjar, a partir d’aquest moment queda ja totalment anul·lada i els gestors dels parcs es tranformen en simples assessors de total confiança del conseller de torn, sense cap marge de maniobra tècnica d’iniciativa pròpia. És a dir, a partir d’ara ja no poden realitzar cap funció de caràcter directiu o de gestió, tal com els encomanava fins ara la Llei que s’ha canviat.

El col·lectiu ecologista relaciona la modificació legal amb la sentència que l’any 2010 va donar la raó als sindicats CGT i Intersindical Valenciana, que havien recorregut contra el nomenament dels directors-conservadors del parcs naturals valencians com a personal eventual i de confiança, ja que defensaven que aquests llocs de treball haurien de tindre un caràcter tècnic i ser ocupats per personal directiu o funcionari. El Govern valencià, abans que el Tribunal Superior de Justícia ratifique aquesta sentència contrària als seus interessos clientelars, ha volgut anticipar-se amb un canvi legislatiu que només té com a objectiu garantir el nomenament "a dit" dels responsables dels espais naturals.

Modificacions de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana

Art. 48.2 (Redacció anterior) Per a la gestió dels parcs naturals, paratges naturals i reserves naturals, el conseller de medi ambient designarà un Director-Conservador, el qual dependrà de la Direcció General de Conservació del Medi Natural.

Art. 48.2 (Nova redacció): Per a la gestió dels parcs naturals, paratges naturals i reserves naturals, el conseller competent en matèria de medi ambient designarà, com a personal eventual de la conselleria, un responsable de la dinamització de l’espai protegit corresponent, dependent funcionalment de la direcció general competent en la matèria.

Art. 49. Funcions del Director–Conservador (RA): Correspon al Director-Conservador l’adopció de les decisions relatives a l’espai natural protegit que no hagen estat expressament reservades a altres òrgans i, en particular, l’elaboració i la proposta dels pressupostos i programes de gestió, com també l’emissió d’informes exigits per la llei o els instruments d’ordenació.

Art. 49. Funcions del responsable de la dinamització (NR): Correspon al responsable de la dinamització de l’espai protegit corresponent:

a) L’assessorament especial al conseller competent en matèria de medi ambient en els mecanismes de gestió de l’espai natural protegit.

b) Impulsar la coordinació en matèries de l’espai protegit, de les distintes administracions que puguen tindre relació amb els mateixos.

Art. 51.1 (RA): La composició de l’òrgan col·legiat s’establirà en la norma de declaració de cada espai natural protegit. Formarà part el director-conservador d’aquest espai i haurà d’incloure com a mínim la representació de:

a) Les corporacions locals afectades.

b) Els propietaris de terrenys inclosos en l’espai natural protegit.

c) Interessos socials, institucionals o econòmics afectats.

d) Grups que tinguen objectius fundacionals coincidents amb la finalitat de l’espai natural protegit.

e) Persones i entitats que col·laboren en la conservació dels valors naturals mitjançant l’activitat científica, l’acció social o l’aportació de recursos de qualsevol classe.

Art. 51.1 (NR): La composició de l’òrgan col·legiat s’establirà en la norma de declaració de cada espai natural protegit. En formarà part el responsable de dinamització del dit espai i hi inclourà com a mínim representació de:

a) Corporacions locals afectades.

b) Propietaris de terrenys inclosos en l’espai natural protegit.

c) Interessos socials, institucionals o econòmics afectats.

d) Grups els objectius fundacionals dels quals coincidisquen amb la finalitat de l’espai natural protegit.

e) Persones i entitats que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l’activitat científica, l’acció social o l’aportació de recursos de qualsevol classe.

ENTREA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : La noticia en Ecologistas en Acción

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?