Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > El Catàleg i el Llistat Espanyols d’Espècies Exòtiques Invasores (...)

Comissió Jurídica

El Catàleg i el Llistat Espanyols d’Espècies Exòtiques Invasores deixen la porta oberta a la seua perpetuació

La seua ambigua aplicació dependrà dels interessos particulars i cinegètics de cada autonomia

dissabte 28 de gener de 2012, per  AE-Agró

El Reial Decret 1628/2011, que regula el Catàleg i el Llistat d’Espècies Exòtiques Invasores en el conjunt de l’Estat espanyol, ha deixat entreoberta una porta perquè algunes d’estes espècies al·lòctones queden en una posició còmoda i inclús es perpetuen, especialment pel que respecta a la seua aplicació, que serà responsabilitat de les comunitats autonòmiques. La Disposició Transitòria Segona d’este Reial Decret, sens dubte el seu apartat més polèmic, és massa ambigu i continuar sense concretar la possibilitat de repoblar amb estes espècies, la seua pesca amb mort, els períodes de caça, les quotes... Tot açò dependrà finalment de les ordres de caça i pesca de cada autonomia.

Després de la seua aprovació el passat més de desembre, des d’Acció Ecologista-Agró realitzem la següent anàlisi del Reial Decret 1628/2011 que regula el Catàleg i el Llistat d’Espècies Exòtiques Invasores d’Espanya. Estos serien els articles més destacats i les principals ambigüitats legals pel que respecta a l’aplicació de la nova norma.

Espècies incloses en el Catàleg i en el Llistat

JPEG - 17.5 kB
Carpí i carrancs americans a Almenara.

- Article 8.1 del Reial Decret: La inclusió d’una espècie en el Catàleg i en el Llistat, d’acord amb l’article 52.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, comporta la prohibició de la seua introducció en el medi natural.

- Article 8.7 del Reial Decret: En cap cas es podran contemplar actuacions o comportaments destinats al foment de les espècies incloses en el Llistat i en el Catàleg. En particular, en l’exercici de la pesca a aigües continentals quedara prohibida la utilització com a esquer viu o mort de qualsevol exemplar de dites espècies o de les seues parts i derivats.

Espècies incloses en el Catàleg

- Article 8.2 del Reial Decret i Article 61.3 de la Llei 42/2007: Prohibició genèrica de la seua possessió, transport, tràfic i comerç, tant d’exemplars vius com morts o de les seues restes o propaguls, incloent també el comerç exterior.

- Article 8.5 del Reial Decret: Els exemplars de les espècies animals incloses en el Catàleg que siguen capturats, retinguts o extrets de la natura per qualsevol procediment no podran ser tornats al medi natural excepte per raons d’investigació. En cas de ser capturats o retinguts per un particular, este haurà d’entregar l’exemplar o exemplars a les autoritats competents o procedir a la seua eliminació o retirada del medi natural segons la normativa vigent.

Espècies incloses en el Llistat

- Articles 8.1 i 8.2 del Reial Decret: Es poden posseir, transportar i comerciar, però sense alliberar en el medi natural.

- Articles 8.1 i 8.5 del Reial Decret: És dubtós si es poden o no tornar estes espècies al medi natural en cas de captura. L’Article 8.5 només prohibix la devolució al medi natural de les espècies incloses en el Catàleg, la qual cosa pot interpretar-se com que les espècies del Llistat sí que es podrien tornar al medi natural en cas de captura. Tanmateix, l’Article 8.1 prohibix la introducció en el medi natural d’espècies incloses tant en el Catàleg com en el Llistat.

Espècies afectades per la Disposició Transitòria Segona

JPEG - 36.8 kB
Arruí.

- S’ha d’evitar la seua expansió més allà de l’àrea de distribució actual.

- S’han de gestionar, controlar o eradicar.

- La gestió, control o eradicació pot realitzar-se a través de la caça, la pesca o la silvicultura.

- S’ha de delimitar cartogràficament l’àrea a què s’aplicara esta disposició.

- No es preveuen altres excepcions en esta Disposició Transitòria. Es pot interpretar que per això no es poden realitzar actuacions que suposen el foment d’estes espècies (repoblacions, devolucions de preses al medi natural, prohibicions de caça o pesca en època de reproducció d’espècies...).

Tanmateix, al contrari es pot interpretar que, com es permet l’aprofitament piscícola, cinegètic o silvícola, també es permeten les actuacions habituals, com la repoblació d’espècies, la pesca sense mort, la protecció de l’espècie en època reproductiva o l’obligació de respectar espècies amb talles mínimes.

Des d’Acció Ecologista-Agró considerem que la Disposició Transitòria Segona és ambigua i no acaba de concretar els aspectes més polèmics que poden sorgir en el seua aplicació. Per esta raó, estos aspectes (possibilitat o no de repoblar amb estes espècies, pesca amb mort o no, períodes de caça i pesca, quotes...) es concretaren en les ordres de caça i pesca. Estes detallaren si estes espècies exòtiques invasores estan en la mateixa posició que les espècies autòctones o en una més complicada.

Per tant, el Reial Decret 1628/2011 ha deixat entreoberta la porta perquè algunes espècies exòtiques invasores queden en una posició còmoda i es perpetuen. Ha volgut evitar la il·legalitat, però ha deixat oberta la porta perquè la realitzen les comunitats autonòmiques.

Altres aspectes de legalitat dubtosa

Espècies incloses en el Catàleg o en el Llistat

JPEG - 43.6 kB
Arundo donax.

Algunes espècies s’han inclòs en el Llistat o en el Catàleg, però només per a un àmbit territorial determinat que pot discutir-se. Es poden citar, a títol il·lustratiu, els següents exemples:

- Mufló (Ovis mousimon): S’ha inclòs tan sols en el Catàleg considerant-la exòtica en Canàries.

- Arruí (Ammontragus lervia): S’inclou tant en el Catàleg com en el Llistat. En les zones de procedència legal autoritzada es considera com a potencial invasor i en la resta invasora.

- Carpa (Cyprinus carpio): Una de les 100 espècies exòtiques més danyoses a nivell mundial i introduïda a Espanya des d’antic, s’inclou com a espècie potencialment invasora, però només per a Galícia, Cantàbria i Balears. Hauria d’incloure’s en el Catàleg i no en el Llistat.

- Eucaliptus (Eucalyptus sp): Només es considera exòtica i invasora en Canàries.

- Canya (Arundo donax): Només es considera exòtica en Canàries. Tanmateix, està inclosa també en el Catàleg d’Espècies Exòtiques i Invasores de la Comunitat Valenciana.

Existència del Llistat d’Espècies Exòtiques Invasores

L’Article 61 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre de Patrimoni Natural i la Biodiversitat, contempla, en el seu apartat 4, que les comunitats autonòmiques portaran un seguiment de les espècies potencialment invasores. Res no diu respecte a un Llistat sobre estes espècies. En el llistat, finalment, s’han referenciat algunes espècies que són exòtiques i invasores plenament, com l’arruí o la carpa. Inclús l’arruí s’ha inclòs tant en el Catàleg com en el Llistat.

Actuacions davant dels Tribunals

La regulació de les espècies exòtiques invasores és un aspecte summament polèmic on biodiversitat i exercici de la caça i la pesca entren en conflicte. És per això, que el Decret ha mesurat molt els aspectes polèmics o els ha diferit a la regulació autonòmica.

Les normes que aproven la delimitació de l’àrea de les espècies afectades per la Disposició Transitòria Segona i les ordenes de caça i pesca seran on més polèmiques i on més dubtes sorgiran sobre el que autoritza o no este Reial Decret. D’altra banda, més enllà de l’Article 61 la Llei 42/2007, tan sols hi ha un apartat del Conveni de les Nacions Unides sobre Diversitat Biològica i altres normes repartides en directives europees i Lleis estatals que no regulen esta matèria en profunditat. Per això, el marge d’actuació del Catàleg és ampli i compta amb poques limitacions. El recurs a este Reial Decret serà complicat.

Encara que algunes de les disposicions no són positives per a la biodiversitat, altres sí ho són, ja que restringixen la caça o la pesca d’estes espècies, per això algunes comunitats autonòmiques han advertit que estan pensant recórrer el Reial Decret 1628/2011. Potser siga necessari defendre’l...

JPEG - 31.3 kB
Exemplar de silur (Silurus glanis).

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró al·lega contra el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores per la seua tolerància i ambigüitat

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles