Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > Què has de fer per a deduir-te la quota d’AE-Agró en la declaració de (...)

Pam a pam

Què has de fer per a deduir-te la quota d’AE-Agró en la declaració de la renda?

Per favor ompli la nova fitxa de soci o sòcia i remet-la signada a la Casa Verda

divendres 11 de desembre de 2015, per  AE-Agró

La declaració d’Entitat d’Utilitat Pública implica per a Acció Ecologista-Agró les obligacions de realitzar una declaració informativa anual davant d’Hisenda i d’emetre un certificat a cada soci o sòcia amb totes les dades de les aportacions realitzades, vinculant la informació al DNI-NIF. Per això, cal que comuniqueu a l’organització el vostre DNI-NIF i una adreça actualitzada on puguem enviar este certificat, imprescindible per a deduir els vostres donatius, donacions i quotes pagades a l’associació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Els beneficis fiscals que podràs aplicar-te en l’IRPF et suposen un estalvi que pot compensar un augment de les teues aportacions anuals a l’associació.

Per això, et convidem a triar una quota superior a la que fins ara venies aportant a Acció Ecologista-Agró. Però, perquè pugues deduir les teues quotes de l’exercici 2015 en la propera declaració de la renda cal que ens envies a la Casa Verda de València (C/Portal de Valldigna, NÚM. 15 baix, CP/ 46.003) la nova fitxa de soci o sòcia actualitzada i signada abans del pròxim 31 de desembre. Si tens qualsevol dubte pots telefonar a la Casa Verda (96 39 17 864) o enviar un correu electrònic a lhorta@accioecologista-agro.org. En principi hauràs rebut ja, via correu postal* o electrònic, la nova fitxa de soci o sòcia. De tota manera, la tens també com a document adjunt en PDF d’este article.

La deducció íntegra de les quotes pagades a l’associació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de cada soci o sòcia, aplicable a partir del 25 de maig de 2015 (data de la declaració oficial d’AE-Agró com a Entitat d’Utilitat Pública), serà el resultat d’aplicar a la base de la deducció l’escala següent:

Base de deducció: Percentatge de deducció.

- Import fins a 150 euros: 75% (50% en 2015).

- Resta: 30% (27’5% en 2015).

Si en els dos períodes impositius immediatament anteriors el contribuent haguera realitzat donatius, donacions o aportacions a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a l’import que excedisca de 150 euros serà del 35% (32’5% en 2015).

La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base liquidable del contribuent. A més a més, d’acord amb l’article 4, u, p) de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’IRPF i restants tributs cedits a la Comunitat Autònoma Valenciana, el contribuent, persona física, pot beneficiar-se d’una deducció afegida del 20%.

Per exemple, el càlcul de la deducció en l’IRPF per aportacions a AE-Agró d’un soci o sòcia, persona física, resident a la Comunitat Valenciana que pague en 2016 una quota anual de 200 euros, seria el següent:

- BASE DE LA DEDUCCIÓ: 200,00 euros.

- Aplicació de la tarifa:

- Fins a 150 euros el 75%: 112’50 euros.

- Resta al 30%: 15,00 euros.

- Total deducció estatal: 127’50 euros.

- Deducció autonòmica Comunitat Valenciana:

- 200 euros per 20%: 40 euros.

- TOTAL DEDUCCIÓ IRPF: 167’50 euros.

Un soci o sòcia que pague una quota anual de 200 euros tindrà dret a una deducció fiscal en la declaració de renda (IRPF) de 167’50 euros i, sempre que obtinga rendes subjectes a este impost i la seua quota íntegra siga positiva, obtindrà una devolució de retencions a compte o disminuirà l’import a pagar de la seua liquidació tributària.

En este cas, el cost efectiu de l’aportació a AE-Agró no serà de 32’50 euros. És a dir, la diferència entre l’aportació a l’associació (200 euros) i l’import de la deducció (167’50 euros).

*LA FITXA DE SOCI O SÒCIA QUE HEM ENVIAT PER CORREU POSTAL TÉ UNA FERRADA: FALTEN QUATRE QUADRÍCULES PER A COMPLETAR EL NÚMERO DE COMPTE BANCARI QUE HA D’INCLOURE EL CODI IBAN.

TENS LA FITXA CORREGIDA COM A DOCUMENT ADJUNT D’ESTE ARTICLE. I TAMBÉ EL DÍPTIC DE LA UTILITAT PÚBLICA QUE HEM ENVIAT ALS SOCIS I SÒCIES.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Ja som entitat d’utilitat pública

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?