Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

Durant l’any 2017

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV

dimecres 8 d’agost de 2018, per  La Costera

13 de febrer

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 5/2017, de 10 de febrer, de la Generaliltat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

16 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 10/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d’importància comunitària (LIC) la Serra de Martés i El Ave, la Mola de Cortes i el Caroig, Vall d’Aiora i la Serra de El Boquerón, la Serra d’Énguera i la Serra de Malacara, es modifica l’àmbit territorial de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) denominada la Serra de Martés-la Mola de Cortes, i s’aprova la norma de gestió d’aquestes ZEC i ZEPA, així com de la ZEPA la Serra de Malacara.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 6/2017, de 14 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra d’Escalona i el seu entorn.

31 de març

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

CORRECCIÓ d’errades del Decret 10/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d’importància comunitària (LIC) la Serra de Martes i l’AVE, la Mola de Cortes i el Caroig, Vall d’Aiora i la Serra del Boquerón, la Serra d’Enguera i la Serra de Malacara, es modifica l’àmbit territorial de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) denominada la Serra de Martes-la Mola de Cortes, i s’aprova la norma de gestió d’aquestes ZEC i ZEPA, així com de la ZEPA la Serra de Malacara.

7 d’abril

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 49/2017, de 31 de març, del Consell, de modificació del Decret 97/2010, d’11 de juny, del Consell, pel qual es regula l’exercici del dret d’accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient.

11 d’abril

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 9/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, del patrimoni cultural valencià.

14 de juny

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 17/2017, de 5 de juny de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 18/2010, de 26 d’agost, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es declaren sis reserves de fauna a la Comunitat Valenciana.

16 de juny

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRET 76/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual es regulen les autoritzacions de les activitats subaquàtiques de recreació en les reserves marines d’interès pesquer de la Comunitat Valenciana.

21 de juliol

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 18/2017, de 19 de julio, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se fijan, para la temporada 2017-2018, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. [2017/6743]

1 de setembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 22/2017, de 3 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario de la Comunitat Valenciana.

7 de setembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

DECRETO 116/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria Alto Turia (ES5232006), Sabinar de Alpuente (ES5233008) y Sierra del Negrete (ES5233009) y se aprueba la norma de gestión de tales Zonas Especiales de Conservación y de la Zona de Especial Protección para las Aves Alto Turia y Sierra del Negrete

11 de setembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 24/2017, de 31 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se declaran 4 microrreservas de flora en la provincia de Alicante.

7 de novembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 28/2017, de 11 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los planes de recuperación de las especies de fauna en peligro de extinción aguilucho lagunero, avetoro, cerceta pardilla y escribano palustre.

30 de novembre

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF).

30 de desembre

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LEY 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

Modifica con carácter puntual las siguientes leyes:

Ley 10/2000, de 12 diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana.

Ley 4/2006, de patrimonio arbóreo de la Comunitat Valenciana.

Ley 5/2017, de 10 de febrero, de la Generalitat, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana.

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección contra contaminación acústica.

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOGV durant l’any 2016

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?