Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > La Plana > Campanyes > Xilxes Golf Resort

Xilxes Golf Resort

500 METRES D’AFECCIÓ DE LES ZONES HUMIDES CATALOGADES

Article 15.4 de La Llei 11/1994

“El Govern valencià, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, aprovarà mitjançant un acord un catàleg de zones humides on s’incloga la delimitació d’aquestes zones i les conques en què el planejament urbanístic haurà d’adoptar especials precaucions a fi de garantir-ne la conservació i on la planificació hidrològica haurà de preveure les necessitats i requisits per a la restauració i conservació de la zona humida en la qual aboquen i les actuacions hidrològiques en l’àmbit de les competències autonòmiques hauran de preveure les necessitats i requisits per a la restauració i conservació de la zona humida a la qual afecten

Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana

“A l’efecte d’allò disposat en l’article 15.4 de la Llei 11/1994, s’establix un perímetre d’afecció o “conca” de 500 metres al voltant dels límits de la zona humida, amb l’excepció d’aquelles zones on la planificació ambiental vigent haja determinat un altre perímetre”

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles