Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Portal de Transparència

Portal de Transparència

Benvingut al Portal de la Transparència d’Acció Ecologista-Agró, associació ecologista el fi principal de la qual és la defensa de la natura, la conservació d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la personalitat dels individus i la promoció d’activitats de conservació i recuperació del medi natural. En particular l’associació perseguix els següents fins:

1. Promoure la reflexió, l’anàlisi i les experiències sobre alternatives ecologistes a l’actual model de producció i organització social.

2. Realitzar i recolzar l’execució d’estudis sobre el medi ambient i l’avaluació periòdica del seu estat i el seu impacte sobre el medi natural, la qualitat de vida i la salut de les persones.

3. Fomentar i realitzar activitats encaminades a informar i sensibilitzar la població sobre la degradació i contaminació de la natura i sobre les mesures que han d’adoptar-se per a la conservació i recuperació del medi físic, rural i urbà.

4. La difusió de les idees ecologistes i l’educació de tots els sectors de la població en els comportaments conservacionistes i de defensa del medi natural, amb especial dedicació als joves.

5. La participació i promoció d’iniciatives, expectatives, campanyes, organismes, litigis, reclamacions, denúncies i, en general, en qualsevol activitat pública relacionada amb la defensa del medi ambient, la qualitat de vida i la salut de les persones.

6. La solidaritat activa amb els pobles del Sud i la col·laboració i suport als moviments ecopacifistes, juvenils i de defensa dels drets dels sectors marginats de la nostra societat.

7. La intervenció directa i activa en la resolució de conflictes mediambientals, contribuint al cessament d’accions contràries a la conservació del medi ambient i promovent el restabliment de l’ordre natural alterat.

8. La contribució al desenvolupament del Fons de Documentació del Medi Ambient.

9. La realització de totes aquelles activitats tècniques, professionals, educatives, informatives, administratives, financeres, publicitàries, comercials i de gestió que resulten necessàries a aquests fins.

Acció Ecologista-Agró complirà els seus fins amb els mitjans i activitats següents:

1. Amb l’aportació personal de serveis per part d’aquells que, posseint les condicions personals i de preparació necessàries, siguen admesos per a aquesta finalitat pels òrgans responsables de l’associació.

2. Promovent publicacions com el Butlletí de la Casa Verda i difonent en conferències, col·loquis i altres actes públics de natura semblant, així com en els mitjans de comunicació social, informacions, estudis, enquestes i investigacions sobre temes relacionats amb l’ecologia i la resta de matèries acords amb els fins de l’associació.

3. Desenvolupant programes d’educació ambiental, promoció, acció social i animació comunitària, a través de les agrupacions d’activistes i col·laboradors de l’associació.

4. Realitzant estudis i plans d’actuació, per si mateixos o en col·laboració amb altres especialistes del mateix camp d’acció.

5. Realitzant quants actes i actuacions jurídiques resulten necessàries per a la consecució dels fins socials. Amb aquesta finalitat, l’associació gaudirà de plena autonomia i capacitat jurídica i d’actuació, i podrà adquirir i posseir béns de totes classes. També podrà contraure obligacions per a estos objectius. Els fons de l’associació han de ser utilitzats única i directament per als objectius definits en els estatuts de l’associació.

6. Subscrivint convenis de col·laboració amb quantes persones i institucions, públiques o privades, nacionals o estrangeres, actuen en els camps d’actuació de l’associació.

7. Augmentar la consciència pública i el coneixement dels temes del medi ambient, el desenvolupament, la justícia social i la pau a través dels mitjans de comunicació i de programes educatius.

8. En general, quants mitjans lícits i legalment permesos s’enquadren en l’esperit dels estats de l’associació i fins i tot, no estant explícits en els mateixos, constituïsquen la seua base, complement o conseqüència.

Per a l’adequada realització dels objectius ecologistes, Acció Ecologista-Agró s’inspirarà en els següents principis:

1. La Independència: L’associació manifesta la seua independència total de qualsevol organització social, política o econòmica, així com de tots els òrgans de govern, administració i representació de les nacions, estats, territoris autònoms i ens locals.

2. El Pluralisme: L’associació garantix la no discriminació per raó ideològica o de filiació política o religiosa, i accepta i vol en el seu si a tot individu que, declarant-se partidari de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat entre tots els humans, professe l’exercici de la tolerància i de la democràcia.

3. La Llibertat: L’associació establix la lliure adhesió i baixa voluntària de socis i la igualtat de drets i obligacions entre aquests.

4. La Democràcia: L’associació proclama el seu respecte a les formes democràtiques de funcionament intern i garantix el dret de tots els socis i sòcies a la participació, opinió i contribució a la formació de les decisions de l’associació.

5. La Recuperació Cultural: L’associació se sent vinculada a l’esforç de recuperació i defensa dels senyals d’identitat propis del poble valencià i, en particular, emprarà preferentment el valencià en les seues activitats.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles